Korets lover, statutter

LOVER

og instrukser for ordensrådet, reisekomiteen, sangerutvalget og materiellforvalter, vedtatt på generalforsamlingen 23. januar og 6. februar 1939, 7. april 1960, 4. februar 1976, 4. juni 1981, 26. januar 1984, 30. januar 1986, 5. februar 1987, 26. januar 1989, 25. januar 1990, 28. januar og 31. januar 1996. 29. januar 1998. 27. januar , 10. februar 2005, 24. januar 2008 og 30. januar 2014

§1

Koret heter Lørenskog Mannskor og har til oppgave å arbeide for sangens fremme.

§2

Koret er helt upolitisk, og enhver som blir medlem må godta korets lover.

§3 a

Den som har fylt 15 år, blir godtatt av dirigenten, godkjent av styret og innvotert, blir medlem. Innvotering foretas først 2 mnd. etter innmelding. Ønsker et medlem som har sluttet eller er strøket, å begynne i koret igjen, må godkjennelse fra styret foreligge.

§3 b

Medlemmer som ønsker permisjon eller vil stå som passive medlemmer av koret, må sende søknad til styret. Permisjon gis for inntil ett år om gangen; passivt medlemskap går ut over dette. Permitterte og passive medlemmer mister stemmerett og rett til subsidier, men kan ta del i korets tilstelninger.

Permitterte og passive medlemmer betaler 1/3 kontingent, men med permisjoner under ½ år betales full kontingent.

§ 4 a

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

§ 4 b

Under sykdom, militærtjeneste o.l. kan medlemmer fritas for kontingent. Dette avgjøres av styret.

§4 c

Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, strykes dersom han ikke snarest, etter å ha fått skriftlig varsel, innbetaler skyldig kontingent.

§ 5

Koret har en fast øvelsesdrag hver uke, og ekstraøvelse så ofte styret i samråd med dirigenten finner det nødvendig. Medlem skal så langt det er mulig, møte til fastsatt tid, og skal vise sømmelig oppførsel. Finner koret et medlem brysomt og sjenerende, kan styret, evt. formannen, vise vedkommende bort. Gjentar det seg, kan han strykes som medlem. Dette avgjøres av styret.

§ 6

Koret vil yte assistanse så ofte dette er forsvarlig i samsvar med korets kapasitet. Medlemmene avgjør i hvert enkelt tilfelle om koret skal medvirke.

§ 7

Generalforsamlingen holdes innen utgangen av februar. Halvårsmøte i mai/juni.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det.

Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 6 uker før. Innkalling og møtedokumenter til generalforsamlingen må være hos medlemmene 14 dager før.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Godkjennelse av innkalling

2. Godkjennelse av dagsorden

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent

5. Valg av 2 til å underskrive protokollen fra Generalforsamlingen

6. Valg av 2 til tellekorps

7. Protokoll og årsberetning pr. 31.12

8. Regnskap pr. 31/12 med revisors beretning

9. Budsjett

10. Innkomne forslag

11. Valg

§ 8

«Styret består av 5 medlemmer som velges av Generalforsamlingen: formann, nest-formann, kasserer, sekretær og varasekretær. Det velges 2 varamenn til styret som innkalles til alle møter. Varamennene møter med forslags- og talerett, men uten stemmerett dersom styret er fulltallig. Det velges 2 representanter til forvaltning av kapitalen.

Formannen velges for ett år. De øvrige styremedlemmene velges for to år, men slik at

nestformann og sekretær velges det ene året, kasserer og varasekretær det andre året.

Varamennene velges for ett år. Kapitalforvalterne velges for to år.

For to år velges:

a. Fire mann til sangerutvalget, fortrinnsvis 1 tenor og 1 bass annen hvert år.

b. En mann til fanevakt velges annen hvert år.

c. En mann til materialforvalter.

d. Fire mann til reisekomite. 2 velges hvert år.

e. To mann til ordensråd. 1 velges hvert år.

f. En mann til revisorer velges annet hvert år.

g. En mann til vararevisorer velges annet hvert år.

h. To mann til valgkomite. 1 velges hvert år.

i. To mann til kapitalforvaltningen. 1 velges hvert år.

j. Fire gruppeledere.1 fra hver stemmegruppe velges hvert år.

§ 9 a

Kassereren krever inn kontingent og fører korets regnskap som legges fram i revidert stand på generalforsamlingen og ellers når styret krever det.

§ 9 b

Kontanter som ikke er nødvendig til den daglige drift, settes inn i bank.

§ 9 c

Regninger må være attestert av formannen.

§ 9 d

Regnskap for fester og tilstelninger eller lignende fører vedkommende komite på egne

bilag som i revidert stand skal være styret i hende senest 1 måned etter arrangementet.

Slike regnskap legges inn i korets hovedregnskap.»

§ 10

Dirigenten ansettes og avskjediges av styret etter godkjennelse av korets medlemmer.

Dirigenthonorar foreslås av styret og godkjennes av koret.

Dirigenten er korets musikalske og kunstneriske leder som sammen med styret og sangerutvalget planlegger og godkjenner korets musikalske aktiviteter. Dirigenten er medlem av Sangerutvalget.

§ 11 a

Sekretæren fører protokoll over styre- og medlemsmøter, øvelsesdager, fester, tilstelninger og konserter.

Protokoller fra styrets og underutvalgs møter skal limes inn i en fast protokoll.

Medlemmene skal holdes løpende informert om styrets arbeid. Protokoller skal oppbevares og overleveres til etterfølgende styre.

§ 11 b

Alle valg føres inn i egen protokoll.

(Valgprotokoll).

§11 c

I samarbeid med formannen sørger sekretæren for korets korrespondanse.

§ 11 d

Varasekretæren fører bok over frammøte.

§ 12

Utgått.

§ 13

Fanevakten har ansvaret for at korets fane alltid er i fullgod stand.

§ 14

Utgått.

§ 15

Materialforvalterens, reisekomiteens, ordensrådets, sangerutvalgets, valgkomiteens og

gruppeledernes oppgaver og plikter fastsettes i egne instrukser.

På forhånd innhentes styrets godkjennelse for tiltak som forplikter koret økonomisk.

§ 16 a

Forslag som ikke omfattes av denne lov, vedtas eller forkastes med alminnelig flertall.

§ 16 b

De enkelte paragrafer i loven, med unntak av §§ 1, 2, 16, 17 og 18, kan endres med minst 2/3 flertall.

§ 16 c

Endringer i §§ 1, 2, 16, 17 og 18 må vedtas med minst 4/5 flertall

§ 16 d

Forslag om endring av denne lov kan bare behandles av generalforsamlingen og må være styret i hende senest 6 uker før denne.

§ 16 e

Stemmerett har de medlemmer som er til stede, samt de som har forfall på grunn av sykdom. Melding om forfall skal være skriftlig og attestert av 2 av korets medlemmer.

§ 17

Koret kan kun oppløses med 4/5 flertall. Ved oppløsning av koret skal alle økonomiske midler og andre eiendeler overleveres til Lørenskog Musikkråd. Musikkrådet skal forvalte

eiendelene som fastsatt i § 20. «Lover for oppløsning av Lørenskog Mannskor».

§ 18 a

Grunnkapitalen fra salg av Sangerhallen skal plasseres i bankkonto, obligasjonsfond eller i aksjefond. En komite på to mann skal forvalte plasseringen av kapitalen. Endring av plasseringen skal godkjennes av styret. Komiteen velges av generalforsamlingen for to års tjenestetid. Kapitalen disponeres av formann og kasserer i fellesskap etter fullmakt av generalforsamlingen med minst 4/5 flertall.

.§ 18 b

Av avkastningen som årlig opptjenes på grunnkapitalen, skal 60 % disponeres til korets

drift. De øvrige 40 % skal tillegges grunnkapitalen og dermed underlegges de samme

regler for disponering som nevnt i § 18a.§ 18 b

§ 19

Æresmedlemskap tildeles av styret etter innstilling fra ordensrådet. Æresmedlemskap er korets høyeste utmerkelse og kan tildeles etter en samlet vurdering av kandidatens innsats for koret og sangens fremme. Æresmedlemskap innebærer fritak for kontingent og gratis adgang på korets årsfest.

§ 20

Lover for oppløsning av Lørenskog Mannskor

1.

De medlemmene som etter Lørenskogs Mannskors lover § 17 oppløser koret, skal straks etter oppløsningen kontakte Lørenskog Musikkråds formann.

2.

Lørenskog Musikkråd har i avtale med Lørenskog Mannskor den 13. desember 2004

påtatt seg å ivareta alle korets eiendeler i en Stiftelse, som definert nedenfor.

Avtalen følger som § 20 i korets Lover.

Stiftelsens navn er: «Stiftelsen for Lørenskog Mannskors eie»

3.

Kormedlemmene skal straks overlevere Musikkrådet siste avsluttede regnskap, fane,

notearkiv, piano og øvrige eiendeler, samt overføre bankfullmakt og/eller andre fullmakter for disposisjon av korets eiendeler.

4.

Lørenskog Musikkråd skal innen 4 uker oppnevne et Stiftelsesstyre på 3 medlemmer.

Disse er til enhver tid sittende formann i Lørenskogs Musikkråd og Kultursjefen i Lørenskog kommune, eller den de utvelger til å representere seg. Disse to utpeker et tredjemedlem som tidligere har vært medlem av Lørenskog Mannskor. Dette medlemmet utpekes for to år om gangen og kan gjenvelges.

Dersom dette ikke er mulig, utpekes et annet medlem som har interesse for sang.

Medlemmene konstituerer seg selv.

5.

Stiftelsesstyret skal i første styremøte opprette et legat som skal hete «Lørenskog Mannskors Legat». Styret er forpliktet til å føre protokoll over sine styremøter og vedtak, samt avgi årsregnskap. Protokoller og regnskap arkiveres hos Lørenskog Musikkråd.

6.

Ved overleveringen vurderer Stiftelsens styre kapitalens plassering og kan fritt omplassere denne, dog slik at kapitalen ikke plasseres i noen form for spekulasjon eller annen risikomessig virksomhet. Lørenskog Mannskor anbefaler at kapitalen plasseres på høyrentekonto. Stiftelsen vurderer også øvrige eiendeler og beslutter disposisjon av disse.

7.

60 % av den årlige avkastningen overføres til Legatet.

40 % tillegges grunnkapitalen.

Legatets midler kan anvendes til sangens fremme i tråd med de til enhver tid gjeldende Støtteordninger etter regler i Kulturtjenesten i Lørenskog kommune.

Legatmottaker plikter å gi en rapport til Stiftelsen.

8.

Dersom Lørenskog Mannskor igjen ønskes etablert, skal Lørenskog Musikkråd arbeide aktivt for dette. Hele eller deler av den da stående kapital og eiendeler kan gis ved gjenetableringen, under følgende betingelser:

– Ved oppstart må det være minst 15 medlemmer.

– Lørenskog Mannskors lover ved oppløsningen skal gjelde.

Instruks for ordensrådet med bestemmelser for ordenen

”Hamonien” – opprettet 1. februar 1925 – og bestemmelser for ordenen ”Hennes Majestet Katta”.

I. ”Harmonien” har følgende grader:

1. grad (5 år) preges i sølv og emalje med bånd.

2. grad (10 år) er samme medalje med en stjerne av sølv i båndet.

3. grad (15 år) er samme medalje med to stjerner av sølv i båndet.

4. grad (20 år) er samme medalje med tre stjerner av sølv i båndet.

5. grad (25 år) er samme medalje men i gull og emalje.

6. grad (30 år) er samme medalje (i gull og emalje) med en liten

stjerne av gull i båndet.

7. grad (35 år) er samme medalje med to små stjerner av gull i

båndet.

8. grad (40 år) er samme medalje med tre små stjerner av gull i

båndet.

9. grad (45 år) er samme medalje med fire små stjerner av gull i

båndet.

10. grad (50 år) er samme medalje med en stor stjerne av gull i

båndet.

Grader utover den 10. markeres med tillegg av en liten stjerne

gull for hvert 5. år.

II. Ordensrådet er på 5 mann med korets formann som selvskrevet medlem, men rådet velger sin egen formann. Av rådet går 2 ut hvert år, første gang etter loddtrekning

III. Ordensrådet avgjør om ordenen skal deles ut eller ikke. Den kan tildeles korets medlemmer etter hvert 5 års ubrutt medlemskap med fullt innbetalt kontingent, når medlemmet med sitt arbeid for korets fremgang og trivsel har vist seg verdig til slik heder.

Rådet avgjør om et medlem bør og skal hedres med høyere grad av ordenen enn den som svarer til tida han har stått i koret.

Ordenen kan også tildeles personer utenfor koret, når de har gjort seg fortjent til denne heder.

Ordensrådet gir innstilling til styret om kandidater til æresmedlemskap. Forslagene skal vurdere kormedlemmenes medlemstid og aktivitet i koret, og gjennom styret sørge for innstilling til Akershus Korforbund om dekorering med hederstegn/fortjenestemedalje fra forbundet, når slikt behov er til stede.

IV. Vedtar rådet å hedre en person med en høyere grad av ”Harmonien” enn den han alt har, skal hans orden sendes rådet, og dette sørger for å få den i samsvar med den nye grad.

Har en som er hedret med ”Harmonien”, oppført seg slik at han har skadet korets rykte og omdømme, plikter han å levere sin orden tilbake til rådet.

V. Rådet overrekker ordenen til hver enkelt etter en seremoni det selv fastsetter. Dette skjer på korets årsdag (febr.) hvis mulig. Rådet fører protokoll over dem som hedres med ordenen.

VI. Ordenen ”Hennes Majestet Katta” er opprettet for å påskjønne medlemmer som har et tilnærmet 100 % frammøte på ordinære øvelser i kalenderåret. For å oppnå denne påskjønnelsen tillates kun 2 fravær.

VII. Ordenen består av en medalje i lettmetall med bånd.

1. gang utdeles den uten stjerne.

2. gang er den påført 1 liten stjerne i sølv

3. gang er den påført 2 små stjerner.

4. gang er den påført 3 små stjerner.

5. gang byttes stjerne ut med 1 stor stjerne.

6. gang er den påført 1 liten stjerne i tillegg til den store.

O.s.v. med 1 stor stjerne for hvert år.

VIII. Ved fornyelse av ordenen skal ordensrådet sørge for at medlemmets medalje blir

innlevert og påmontert den nye graden.

Ordensrådet overrekker ordenen til hver enkelt på et tidspunkt og etter en

seremoni det selv bestemmer. Ordensrådet fører protokoll over dem som har fått

ordenen.

Instruks for reisekomiteen.

1. Reisekomiteens hovedoppgaver er å planlegge og arrangere turer for korets

medlemmer.

2. Reisekomiteen velges iht. lovens § 8. Komiteens 5. medlem velges av og blant

styrets medlemmer straks etter valget, med en funksjonstid på 1 år. Han er

ansvarlig for kontakten og informasjonen mellom Reisekomiteen og styret.

Reisekomiteen velger selv sin formann og kasserer.

3. De midler Reisekomiteen skaffer til veie, nyttes som tilskudd ved korets

turer/arrangementer. Tiltak som iverksettes for å skaffe midler, må godkjennes av

styret.

4. Reisekomiteen fører referat fra sine møter og fører eget regnskap, som legges

frem i revidert stand på Generalforsamlingen sammen med årsberetningen.

5. Økonomiske forpliktelser Reisekomiteen påtar seg på vegne av koret, skal på

forhånd godkjennes av styret.»

Instruks for materiellforvalter.

1. Materiellforvalter fører tilsyn og kontroll med korets eiendeler. Oversikt forelegges

styret før generalforsamlingen i januar.

2. Tiltak som materialforvalter finner påkrevet for at korets eiendeler ikke skal

forringes, skal godkjennes av styret.

Instruks for sangerutvalget.

1. Sangerutvalget velges iht. lovens § 8. Utvalgets 5. medlem velges av og blant

styrets medlemmer straks etter valget, med en funksjonstid på 1 år. Han er

ansvarlig for kontakten og informasjonen mellom Sangerutvalget og styret.

Sangerutvalget velger selv sin formann.

2. Sangerutvalget fremmer overfor styret forslag til reportuar til konserter og

arrangementer. Sangerutvalget fremskaffer nødvendig noter, tar initiativ til å styrke

korets musikalske utøvelse gjennom læringstiltak for medlemmene.

3. Blant Sangerutvalgets medlemmer velges notearkivar som skal forvalte korets

notearkiv på en forsvarlig og oversiktlig måte og sørge for at nødvendige noter er

tilstede på øvelsene. Det føres referat fra Sangerutvalgets møter og beretning

fremlegges på Generalforsamlingen..

Instruks for gruppeleder:

1. Hver stemmegruppe skal velge sin gruppeleder som velges for ett

år. Gruppelederne velges iht. lovens § 8.

2. Gruppelederne er informasjonsleddet mellom styret, dirigent, korets utvalg og

komiteer og stemmegruppa og skal aktivt holde kontakt med medlemmene i gruppa

ved fravær, konserter eller annet behov. Han skal holde gruppas medlemmer

informert – spesielt ved eventuelle fravær om nye sanger og meldinger.

3. Gruppelederne er ansvarlige for å organisere gruppens arbeid når denne har

ansvar for årsfest, billettsalg eller andre oppgaver ved arrangementer.»

Instruks for Valgkomité

Valgkomiteen legger fram forslag til valg slik det fremkommer i lovens § 8. Forslaget

skal være styret i hende senest 4 uker før Generalforsamlingen. Dersom dette ikke

er mulig, legges forslag til valg frem på Generalforsamlingen.»